(+420) 584 429 001 | objednavky@autodopravalatal.cz | Mlýnská 310, 790 84 Mikulovice

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Autodoprava Břetislav Látal, s.r.o.

Dne 25.5.2018 začalo v České republice platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, označováno zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Jedním z požadavků nového nařízení je také povinnost Správce osobních údajů (dále jen jako „Společnost“) informovat subjekty údajů (viz níže) o zásadách zpracovávání jejich osobních údajů, kterými se Společnost při zpracování osobních údajů řídí, zejména o tom:

 • kdo jsou Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává
 • jaké osobní údaje Společnost zpracovává
 • za jakým účelem jsou osobní údaje Společností zpracovávány
 • kdo jsou případně jejich další příjemci, kterým jsou tyto osobní údaje předávány
 • po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány
 • jaká jsou práva Subjektů údajů
 • jakým způsobem mohou uvedené Subjekty osobních údajů uplatnit svá práva u Společnosti, která je zpracovává

Správce a zpracovatel osobních údajů je kromě společnosti Autodoprava Břetislav Látal, s.r.o., IČ 28597834, se sídlem Mlýnská 310, Mikulovice, 790 84, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44220 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34296.

Kdo jsou Subjekty osobních údajů, které zpracováváme?

 • Zaměstnanci společnosti
 • Zákazníci (případně jejich zákazníci a dodavatelé) jako příjemci nebo odesílatelé zásilek, které přepravujeme nebo skladujeme
 • Dodavatelé
 • Ostatní subjekty (zejména zástupci orgánů státní správy, státního dozoru nebo pojišťoven, které vstupují do řešení dopravních nehod nebo jiných škodních případů)

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zejména se jedná o:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, firma, pracovní pozice
 • Kontaktní údaje – email, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa
 • Záznamy z kamerových systémů – ve volně přístupných částech areálů Společnosti

Za jakým účelem jsou osobní údaje Společností zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně pozvání a dalšího organizačního zajištění
 • zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti

Kdo jsou případně jejich další příjemci, kterým jsou tyto osobní údaje předávány?

 • orgány státní správy a státního dozoru
 • poskytovatelé informačních systémů
 • zákazníci
 • dodavatelé služeb, kteří se podílejí na realizaci obchodních případů externí dodavatelé služeb (např. služba ostrahy objektů)
 • ostatní subjekty (např. poškození při dopravních nehodách)

Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány?

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o odstranění vzniklého stavu.

Jakým způsobem mohou uvedené Subjekty osobních údajů uplatnit svá práva u Společnosti?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Toto právo na přístup ke svým údajům i další vaše práva uplatníte zasláním požadavku na emailovou adresu: michaela.latalova@autodopravalatal.cz.

Kde lze získat více informací?

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-pravasubjektu-udaj/d-27276)